Voorwaarden
  • Alle prijzen zijn incl. btw
  • Alle prijzen zijn excl. eventuele wettelijke verwijderingsbijdragen.
  • Op al onze apparatuur zit de volledige fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld.
  • Er is bij bestelling geen aanbetaling verschuldigd, het totale factuurbedrag dient contant betaald te worden bij afhalen of bij levering.
  • Bij betaling dmv bank/giro overboekingen dient het verschuldigde factuurbedrag tenminste 4 dagen voor de dag van afhalen of van aflevering op onze rekening te zijn bijgeschreven.
  • Over de levertijden zullen wij zsm contact met u opnemen.
  • Getoonde afbeeldingen kunnen enigzins afwijken, lees daarom altijd goed de specificatie's die bij het betreffende model staat vermeld.

Algemene Voorwaarden :

Defenities : Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper, tussenhandelaar en iedere afnemer die aan zonnehemelshop.nl een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten. zonnehemelshop.nl is een onderdeel van Ropol ITC BV en hierna te noemen Ropol. Toepasselijkheid : Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Ropol. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Aanbiedingen : Alle aanbiedingen en/of offertes zijn strikt vrijblijvend.Overeenkomst : Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, danwel doordat Ropol met uitvoeringshandelingen is begonnen. Betaling : Betalingen geschieden a contant dan wel per bank/giro overboeking op voorhand. Ropol heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling zoals het vragen van een vooruitbetaling. Opschorten betalingsverplichting - afnemer is in geval van mankementen aan de levering uitsluitend dat deel van de nota in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van het mankement.Overeenkomsten kunnen niet worden geannuleerd, thans slechts schriftelijk, onder betaling van 10% van de goederenwaarde. Indien de afnemer de goederen niet afneemt binnen 3 maanden na besteldatum is hij de totale koopprijs vermeerderd met eventuele extra kosten aan Ropol verschuldigd.Levering : De door de verkoper opgegeven dan wel overeengekomen, (af) leverdatum is informatief, geldt bij benadering en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn afhaalprijzen tenzij anders vermeldt of anders schrijftelijk overeengekomen.Alle produkten worden in transport verpakking tot aan de deur geleverd of tot aan de op een normale manier dichtsbijzijnde met de vrachtwagen bereikbare plaats.Levering geschiedt op een door partijen overeengekomen plaats, de afnemer heeft tegen vergoeding van schade en kosten, ervoor te zorgen dat de plaats waar aflevering van de goederen moet geschieden op een normale manier en zonder entreeheffing bereikbaar is en dat voorts een vlotte aflevering mogelijk is. Indien Ropol de goederen op een normale wijze naar een verdieping brengt is dit geheel voor risico en rekening van de afnemer. Het risico van af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken op de plaats van aflevering. Afmetingen van gekochte goederen zijn met betrekking tot normale inpasbaarheid in de bezorgruimte voor verantwoording van de afnemer. Bezorging zal plaatsvinden op de begane grond en mits bereikbaar incl. transport verpakking in de direct achter de voordeur gelegen ruimte, mits deze zonder trap of treden bereikbaar is. Indien om bouwkundige of andere reden het te leveren apparaat niet achter de voordeur kan worden afgeleverd vanwege de afmetingen van het apparaat is de verkoper gerechtigd aflevering bij het door de klant aangewezen perceel te laten plaatsvinden danwel de leverantie af magazijn verkoper te laten plaatsvinden, zulks ter keuze van de klant.Klant dient bij afhalen of bij aflevering de goederen te inspecteren op beschadigde verpakkingsdelen en beschadigingen. De koper is gehouden de gekochte zaken bij aflevering te (laten) controleren en na te gaan of het geleverde beantwoord aan hetgeen is overeengekomen.De koper zal voor een goede ontvangst tekenen zodra de goederen door koper zijn gecontroleerd, reclame mbt eventuele beschadigingen zullen na aflevering en ontvangst tekening ook niet meer in aanmerking komen voor reclame. tevens geldt monteren is accepteren. Reclame ter zake van tekortkoming dient schriftelijk te geschieden binnen binnen 8 dagen na levering onder opgave van redenen. Indien reclame niet opbovengenoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Gebruikelijke/geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde goederen/zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten zijn geen reden voor reclame nog voor ontbinding van de overeenkomst. Indien een reclame door Ropol gegrond wordt bevonden, heeft Ropol het recht de volgende keuze te maken: De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen. Het geleverde te repareren of te vervangen door een produkt met dezelfde specificaties waarbij de vervangen produkten aan Ropol worden afgegeven. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag of een deel daarvan zonder enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Bij reclames worden de goederen/zaken voor rekening en risico van de afnemer naar Ropol teruggezonden. De door Ropol verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de goederen zijn vrijblijvend en bevrijden koper niet van zijn verplichting tot onderzoek van de goederen. Aansprakelijkheid : Ropol is niet aansprakelijk voor aanspraken of schade vanwege het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens en voorzover koper kan aantonen dat er sprake is van opzet. Ropol is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na kennis te hebben van de schadeoorzaak de verkoper per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld. Ropol is in geen geval aansprakelijk voor de schade van de opdrachtgever of derde in de navolgende gevallen. Indien koper de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzing/montagehandleiding en de waarschuwingen die van overheidswege, door Ropol en/of door een ander bevoegde instantie bij de goederen worden gegeven niet nakomt en/of aan derden overhandigt. Koper het gebruik van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden. Garantie : Op alle geleverd goederen door Ropol zit minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar fabrieksgarantie tenzij anders vermeld, dit is afhankelijk van het product en leverancier van het product. Aansluiting dient gedaan te worden door een erkend installateur.De fabrieksgarantie vervalt indien de produkten anders dan voor privé doeleinden wordt gebruikt.De fabrieksgarantie is alleen van toepassing op onderdelen, m.u.v. lampen, defecte onderdelen dienen altijd geretourneerd te worden aan Ropol. Ropol staat garant voor de kwaliteit van haar produkten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld. De garantieverplichting Ropol betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan in geen geval verder dan de garantieaanspraken die Ropol jegens de fabrikant en/of distribiteur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend te maken. Afnemer kan dan ook in geen geval aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt. De garantieverplichting vervalt indien door fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg van onjuiste transport of montage handelingen, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik.De garantieverplichting vervalt indien apparaten/goederen worden geinstalleerd door een niet erkend installateur. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden evenals een montagekostenfactuur van een erkend installateur, van garantie uitgesloten zijn apparaten/goederen die als optie gratis meegeleverd worden, apparaten en goederen waarvan de factuur op een of andere wijze is verandert of onleesbaar gemaakt. Apparaten/goederen waarvan het type-, serienummer en/of andere indentificatiegegevens zijn verwijderd, beschadigd of gewijzigd. Schade tengevolge van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, ruwe behandeling of installatieschade of transportschade en tekorkomingen in onderhoud. Schade tengevolge van toepasingen van niet originele ondeugdelijke accessoires danwel ondeugdelijke montageprodukten/materialen. Op vervangen onderdelen geeft Ropol 3 maanden fabrieksgarantie. Schade tengevolge van reparaties, uitgevoerd door een niet door ons erkend reparateur. Schade veroorzaakt door vuur, bliksem, aardbeving of een andere natuuramp. Vrijwaring : Koper is gehouden Ropol te vrijwaren, danwel schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade waarin Ropol mocht vervallen doordat derden een vordering op Ropol instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens koper in deze voorwaarden is uitgesloten. Derdenbeding : Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Ropol voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degene die in dienst zijn van Ropol als derden voor wier handelen dan wel nalaten van Ropol aansprakelijk kan zijn. Overmacht : In geval van overmacht is Ropol bevoegd zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en intresses aan koper gehouden te zijn. Onder overmacht aan de zijde van Ropol wordt in ieder geval mede begrepen. Schade ten gevolge van natuurampen en/of stormschade. Oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor de levering van de goederen wordt belemmerd. Werkstaking, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elkeandere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt. Verlies of beschadiging van goederen bij transport. Ziekte van een pf meer bezwaarlijk te vervangen werknemers. Wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege. Maatregelen opgelegd door organistaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij verkoper is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die uitvoering van de overeenkomst met koper belemmeren. Gebrek en/of storing in de middelen van vervoer, produktieapparatuur of energievoorziening. Brand of ander ongevallen in het bedrijf van verkoper. Elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid welke in redelijkheid niet voor risico van de verkoper behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe) leveranciers, algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de tot standkoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken, vervoersmoeilijkheden, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim, werkstaking en overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Voert Ropol ondanks de aanwezigheid van de genoemde omstandigheden de levering en/of diensten uit, dan is deze gerechtigd alle te maken kosten aan koper door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar oordeel noodzakelijk is. Nietigheid : Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geordeeld heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene voorwaarden. Geschillen : Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem onvermindert het recht van Ropol om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

!